Hlavná obsah

JUDr. Bohuslav Gelatka, advokát

Vítam Vás na stránke mojej advokátskej kancelárie. Ako advokát poskytujem komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva, najmä poskytujem právne poradenstvo, zastupujem klientov v konaniach pred súdmi, exekútormi či orgánmi štátnej správy a pripravujem zmluvy podľa požiadaviek klientov.

Som zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 6219: https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/adv/vyhladanie

Prehľad môjho doterajšieho štúdia a právnickej praxe: 

2013 – 2014   rigorózne štúdium na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, udelenie akademického titulu „doktor práv“
                       (v skratke „JUDr.“)
 

2012 –            vykonanie advokátskej skúšky, zápis do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou pod č. 6219 

2011 –            vykonanie správcovskej skúšky, zápis do zoznamu správcov pre konkurzy a reštrukturalizácie vedeného
                       Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 1582
 

2009 – 2012   prax advokátskeho koncipienta

2007 –            podnikateľská činnosť 

2002 – 2007   štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, udelenie akademického titulu „magister“ (v skratke „Mgr.“)