Hlavná obsah

Ako advokát poskytujem právne služby za odmenu podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, ktorá môže byť dohodnutá ako:

 • zmluvná odmena napr.:
  • podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
  • paušálnou sumou (paušálna odmena) alebo
  • podielom na hodnote veci (podielová odmena),

 • tarifná odmena, pričom základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci (§ 10 vyhlášky č. 655/2004 Z.z.) a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. Úkonmi právnej služby sa rozumejú najmä:
  • prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom,
  •  písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej,
  • účasť pri vyšetrovacích úkonoch alebo na konaní pred súdom či iným orgánom,
  • vypracovanie právneho rozboru veci,
  • ďalšia porada s klientom alebo rokovanie s protistranou,
  • vypracovanie listiny o právnom úkone (napr. zmluvy) alebo jej podstatné prepracovanie.

 • Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok:
  • na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy, 
  • na náhradu za stratu času.