Hlavná obsah

Advokátska kancelária Vám ponúka právne služby v nasledujúcich oblastiach:

Občianske právo      

 • zastupovanie v súdnom konaní
 • spisovanie návrhov, žalôb a iných podaní
 • spisovanie kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv a všetkých ostatných dohôd a zmlúv s použitím elektronického podania (klient platí iba polovičný správny poplatok)
 • nájomné vzťahy a výpoveď nájmu
 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode
 • náhrada škody a vydanie bezdôvodného obohatenia
 • vymáhanie pohľadávok a poistných plnení
 • riešenie susedských sporov

Rodinné právo                                

 • rozvodové konanie
 • zvýšenie, resp. zníženie výživného
 • úprava styku rodičov s maloletými deťmi
 • vymáhanie dlžného výživného
 • schválenie úkonu maloletého dieťaťa,
 • určenie a zapretie otcovstva

Dedičské právo

 • spísanie závetu, listiny o vydedení
 • vypracovanie návrhu na pre jednanie novoobjaveného dedičstva
 • zastupovanie v dedičskom konaní

Konkurzné právo

 • vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, povolenie oddlženia a povolenie reštrukturalizácie
 • vypracovanie reštrukturalizačného plánu a posudku
 • prihlasovanie pohľadávok veriteľa
 • vypracovanie žaloby o určenie popretej pohľadávky
 • vypracovanie žaloby o vylúčenie majetku
 • zastupovanie klienta v konaniach súvisiacich s konkurzným a reštrukturalizačným konaním
 • zastupovanie klienta na schôdzi veriteľov a zasadnutí veriteľského výboru 
 • ochrana záujmov klienta pri speňažovaní majetku úpadcu

 

Obchodné právo

 • zakladanie obchodných spoločností (najmä spoločnosti s ručením obmedzeným) s použitím elektronického podania (klient platí iba polovičný súdny poplatok)
 • zápis zmien v obchodnom a živnostenskom registri
 • vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie v obchodných sporoch
 • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv
 • príprava valných zhromaždení

Trestné právo

 • obhajoba obvineného v trestnom konaní
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní, uplatnenie náhradu škody
 • žiadosť o milosť, podmienečné prepustenie odsúdeného, zahladenie odsúdenia, rozhodnutie o osvedčení

Pracovné právo

 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
 • vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovede a ostatných podaní
 • neplatnosť skončenia pracovného pomeru
 • náhradu škody spôsobenej v súvislosti s pracovným úrazom

Exekučné právo

 • vypracovanie návrhu na vykonanie exekúcie
 • zastupovanie oprávneného alebo povinného v exekučnom konaní

Dobrovoľné dražby

 • výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby
 • vypracovanie žaloby o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby a zastupovanie klienta v súdnom konaní